UDPLUK AF VUNDNE FORSIKRINGSSAGER

Det er ikke kun noget vi siger...

Komplet Hjælp

Korrekt erstatning

20 års erfaring

Slip for besværet

INSUREHELP PÅ TV2

I TV2’s nyhedsindslag har InsureHelp ageret ekspert i indslaget angående en forsikringssag fra Brabrand, hvor forsikringstager havde en kloakskade, der senere førte til fugtskader. Forsikringsselskabet påstod, at fugtskaderne var kommet fra grundfugt. En skadeårsag som ikke er dækket under forsikringen.
 
InsureHelps bidrag til udsendelsen var blandt andet at dele vores erfaring med den pågældende afvisningsbegrundelse. Det er vores oplevelse, at det især efter 2019, som var et exceptionelt vådt år, er blevet en hyppigere afvisningsbegrundelse fra forsikringsselskaberne, at har du fugt, så er det nok grundfugt der har forårsaget det.
 
I sagen på TV2 bliver ovenstående argument også brugt af forsikringsselskabet. Undersøgelser i sagen viste dog, at grundfugt ikke var problemet i Brabrand. Det var derimod kloakken. En skadeårsag der var dækningsberettiget.
 
Netop denne diskrepans mellem selskabets påstand og de objektive fund, genkender vi også hos InsureHelp. Derfor udtaler vi også til TV2, at det ret hurtigt kan blive en unfair kamp mellem forsikringsselskaberne på den ene side, og så forsikringstager på den anden side, når selskaberne fremkomme med en påstand som forsikringstager ikke nødvendigvis ved om han/hun skal godtage.
 
I indslaget nævner forsikringstager den tid der er brugt på kampen med forsikringsselskabet og at han ved hjælp af rådgivning kunne have sluppet for at bruge hans kostbare tid og ressourcer på en frustrerende forsikringsskade.
 
InsureHelp tilbyder altid en gratis og uforpligtende vurdering af din sag, eller hjælp til skadeanmeldelser så du står stærkt fra starten af din sag.
Kontakt os på tlf. 71 74 94 44 eller på info@insurehelp.dk
 
Se episoden i TV2, vedrørende sagen på dette link 

SAGEN KENDT FRA DR KONTANT

Kunden kontaktede InsureHelp da forsikringsselskabet havde tilbudt kunden en mindre erstatning, som slet ikke stod måls med kundens 6-cifrede krav. Sagen omhandlede grundlæggende set, hvorvidt der havde været tale om en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, navnlig, om det var dokumenteret at tyvene reelt havde brudt ind i kundens ejendom og stjålet smykkerne.
Kunden havde efter forsikringsselskabets afgørelse valgt at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Herved fik kunden dog ikke medhold.
 
Kunden valgte dog ikke at acceptere afgørelsen men tog i stedet kontakt til InsureHelp.
Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag, ankenævnets afgørelse til trods. Vi vurderede således, at kunden havde dokumenteret at der var tale om en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, blandt andet idet, at andet vanskeligt kunne udledes af sagens objektive tekniske beviser.
 
Efter at være indtrådt som kundens repræsentant i sagen, tog vi indledningsvis kontakt til forsikringsselskabet. Da uenigheden vedvarede herefter, valgte vi at anmode Ankenævnet for Forsikring om at genoptage sagen, nu med InsureHelp som kundens repræsentant.
Vi varetog sagen for kunden i Ankenævnet for Forsikring, hvorved vi over en periode på knap 1 år førte sagen for kunden. Ankenævnet valgte herefter at ændre dets oprindelige afgørelse, nu til fordel for kunden.
Herefter varetog vi forhandlingen med forsikringsselskabet om selve erstatningsopgørelsen, hvorefter forsikringsselskabet udbetalte en større erstatningssum til kunden.
 
Se episoden i DR Kontant, vedrørende sagen på dette link 

AFVIST AF ULYKKESFORSIKRINGEN - NU SIKRET KR.115.000

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hendes ulykkesforsikring havde afvist at dække hende efter hun var blevet påkørt af en bil. Selskabet havde afvist hende under henvisning til, at der ikke var årsagssammenhæng mellem hændelsen og hendes gener. Herunder, at påkørslen ikke var egnet til at forårsage de anmeldte skader samt at hun havde degenerative forandringer som en del af genebilledet kunne henføres til.
 
Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag. Blandt andet idet at de almindelige forudsætninger for årsagssammenhængen syntes opfyldt. Endvidere, da de degenerative forandringer syntes irrelevante i relation til de anmeldte gener. Vi vurderede således, at kunden var berettiget til en erstatning på mindst 8% af forsikringssummen.
 
Efter en dialog med selskabet blev parterne enige om, at sagen måtte undergå en uvildig tredjeparts vurdering i form af en speciallægeerklæring. Herefter fulgte en længere forhandling omkring valg af speciallæge. Selskabet tilsluttede sig ultimativt vores forslag til speciallæge og speciallægeerklæringen blev udfærdiget.
 
Forsikringsselskabet anerkendte efterfølgende, at kunden var berettiget til erstatning samt at speciallægeerklæringen gav anledning til en méngrad på 10%.
Selskabet valgte herefter at udbetale en erstatning tilsvarende 10% af forsikringssummen på skadetidspunktet inklusiv forrentning. Kunden modtog herefter en erstatning på kr.115.000,00.

KUNDE SIKRET DÆKNING FOR KR.680.000,00 - HUS OG INDBO

Efter en brandskade havde husforsikringen anerkendt forsikringsbegivenheden, branden, men de afviste at dække forholdet udover en smule sodafrensning.
For så vidt angik indboforsikringen, da var det selskabets vurdering, at der alene kunne dækkes for kr.50.000,00, idet dette erstatningsbeløb dækkede over de effekter som kunden og selskabet havde aftalt forud for skadeservice oprydning efter branden.
 
Kunden rettede henvendelse til InsureHelp, da han hverken var tilfreds med erstatningen under indboforsikringen eller med dækningen for brandskaderne.
Efter en gennemgang af sagen vurderede vi hos InsureHelp, at der var grundlag for en sag under såvel husforsikring- som indboforsikring.
Under husforsikring for såvel genhusning, yderligere udbedringer af huset samt beskadiget stikledning.
Under indboforsikringen for værdier der var enten var opgjort forkert eller undtaget af taksator.
Kort tid efter vores indtræden i sagen fik vi rykket familien fra en husvogn i haven til indlogering på en kro med forplejning. Udgiften hertil blev afholdt af selskabet.
 
I den efterfølgende periode, hvor vi besigtigede skaderne på huset med selskabet samt forhandlede om opgørelsen, blev kunden ultimativt sikret knap kr.280.000,00 ekstra i dækning for brandskaderne på huset. Derudover dækkede selskabet skaden på stikledningen. Sammenholdt med genhusning på kroen beløb mererstatningen under husforsikringen sig nu til knap kr.450.000,00
 
Indboet var efter vores opfattelse opgjort forkert. Vi præsenterede derfor selskabet for en indsigelse, hvorunder vi redegjorde for, hvorfor selskabet havde opgjort det forkert efter såvel aftalegrundlag som praksis. Selskabet løftede relativt kort tid herefter erstatningen med kr.60.000,00. Vi vurderede fortsat at denne erstatning ikke var retmæssig, hvorfor forhandlingerne fortsatte.
Godt tre måneder senere løftede selskabet erstatningen igen, denne gang med kr.90.000,00.
Vi vurderede at der fortsat var en række uretmæssigheder i opgørelsen, hvilket ultimativt førte til, at erstatningen afslutningsvis blev løftet med yderligere kr.30.000,00.
 
Hele sagen tog godt 1 år fra branden fandt sted, til sagen blev afsluttet med en samlet erstatning på ca.kr.680.000,00.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig den retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

AFVIST KRITISK SYGDOM - NU ERSTATNING KR.125.000,00

Kunden havde meldt til sit pensionsselskab, at han havde fået indopereret en ICD-enhed grundet hjertesygdom. En sygdom som umiddelbart fremgik af selskabets liste over dækningsberettigede kritiske sygdomme. Selskabet afviste dog kravet under henvisning til, at der ikke var påvist livstruende hjerterytmeforstyrrelser som årsag til ICD indsættelsen.

Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag. Blandt andet idet aftalevilkårene sammenholdt med den foreliggende dokumentation på sagen, efter såvel praksis som ordlyden i vilkårene, syntes at berettige til udbetaling desuagtet et eventuelt fravær af livstruende rytmeforstyrrelser.

Efter at have fremført vores første indsigelse overfor selskabet, fastholdt selskabet dog dets afvisning. Herunder lagde selskabet særlig vægt på Videncenter for Helbred og Forsikrings (HEFO) vurdering af fraværet af livstruende rytmeforstyrrelser.
Idet vi efter en gennemlæsning af HEFOs vurdering måtte erklære os uenige i konklusionen heri, da fremsætte vi en fornyet indsigelse overfor selskabet. Herunder lagde vi særlig vægt på de objektive lægelige akter i sagen, som synes at finde, at hjerterytmeforstyrrelsernes karakter var relativt alvorlig.

Herudover gjorde vi gældende, at man helt overordnet set var nød til at forholde sig til de nationale retningslinjer ved indstilling til indoperation af ICD-enhed. Retningslinjer som vanskeligjorde en påstand om at kundens hjerterytmeforstyrrelser ikke var livstruende.
Selskabet indgik herefter i dialog med os omkring fortolkningen af de objektive lægelige akter.

Efter en samlet sagsbehandlingstid på godt 6 måneder, tiltrådte selskabet ultimativt vores krav, og udbetalte herefter kapitalsummen ved kritisk sygdom på kr.125.000,00 til kunden.

INSUREHELP LØFTER ERSTATNING MED 50% - BÅDFORSIKRING

Da kunden skulle tilse sin båd en tidlig morgen opdagede han at båden var væk. Det samme var i sagens natur bådens løsøre. Herudover bådtraileren.
 
Forsikringsselskabet accepterede at erstatte båd, trailer og løsøre med en samlet erstatningsudbetaling på ca.kr.100.000,00 efter fradrag for selvrisiko. Erstatningssummen var blandt andet baseret på selskabets vurdering af den oprindelige købspris sammenholdt med selskabets fortolkning af aftalevilkårene. Kunden var ikke tilfreds med erstatningen, hvorfor han tog kontakt til InsureHelp.
 
Efter en gennemgang af sagen var det vores vurdering, at der var grundlag for en sag. Vi rettede henvendelse til forsikringsselskabet hvorunder vi blandt andet gjorde gældende, at selskabets opgørelse efter forsikringsaftaleloven, praksis samt de pågældende aftalevilkår ikke var retmæssig. Blandt andet idet at selskabets egne betingelser fastsatte handelsværdien efter den aktuelle anskaffelsesværdi og ikke den oprindelige købspris.
 
Herefter var det således vores klare overbevisning, at selskabet havde opgjort erstatningen i strid med blandt andet aftalevilkårene. Endvidere, at selskabet ikke havde hjemmel i de pågældende aftalevilkår til at opkræve selvrisikoen. Vi fremsætte herefter krav om en samlet erstatningssum på ca.kr.170.000,00.
 
Efter en række forhandlinger med selskabet blev parterne i sidste enige om en samlet erstatning på ca. kr.150.000,00. Herunder anerkendte selskabet at den selvrisiko de havde opkrævet var uretmæssig samt at deres bådtaksators opgørelse af såvel båd som trailer var opgjort forkert efter de gældende aftalevilkår.

INSUREHELP SIKRER KUNDE FULD DÆKNING - EJERSKIFTE

Efter at være flyttet ind i sit nye hus opdager kunden, at hele husets facade er malet med plastiskmaling. Idet et sådan forhold kan bevirke at der opstår fugt- og skimmelskader i huset, anmelder kunden forholdet til sin ejerskifteforsikring.
 
Ejerskifteforsikring anerkender at dække skaderne på udhuset men ikke på selve hovedhuset dersom forhold der relaterer sig til den aktuelle skade på hovedhuset er nævnt i tilstandsrapporten.
 
Kunden retter herefter henvendelse til InsureHelp, og vi vurderer, at kunden bør få dækket hovedhuset. Vi retter henvendelse til ejerskifteforsikringen og præsenterer dem blandt andet for en række praksiseksempler samt vilkårsfortolkning af skadebegrebet i relation til den aktuelle sag.
 
Efter blot 3 ugers forhandling anerkender ejerskifteforsikringen at dække skaden på hovedhuset. Selskabet tiltræder herefter vores krav om udbedringsomfanget, hvilket således bevirker, at kunden får afrenset hele facaden på hovedhuset, repareret facaden og malerbehandlet hele huset med rette maling.
INSUREHELP SIKRER KUNDE ERSTATNING EFTER ULYKKE
I sin fritid var kunden på genbrugsstationen for at smide diverse genstande ud. Under håndteringen af et stykke glas pådrog kunden sig en læsion i håndleddet. Kunden havde meldt skaden til sit forsikringsselskab, som anerkendte hændelsen som et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Selskabet ville dog ikke anerkende, at der var tale om en dækningsberettiget méngrad, hvorfor kunden ikke fik nogen erstatning.
 
Efter at have kæmpet mod forsikringen i knap 2 år, valgte kunden at tage kontakt til InsureHelp. Vi trådte efter en sagsvurdering, ind i sagen.
Under dialogen med forsikringsselskabet gjorde vi blandt andet gældende, at selskabets vurdering af følgerne efter skaden, i høj grad baserede sig på interne lægelige vurderinger, hvorved selskabet således ikke kun antages at være objektive i relation til vurderings udformning. I forlængelse heraf, at dele af journalmaterialet var decideret fejlfortolket.
 
Efter knap 8 måneder på sagen lykkedes det InsureHelp, at få selskabet til at medgive, at ulykken havde medført et dækningsberettiget mén. Kunden modtog herefter en erstatning for både mén, forrentning af erstatningssummen samt erstatning for transportudgifter.
INSUREHELP LØFTER ERSTATNING EFTER BRAND TIL 3.1 MIO
Kunden havde været så uheldig, at en løbsk nytårsraket brændte den hytte ned som han havde forsikret. Kunden havde meldt skaden til forsikringsselskabet som anerkendte hændelsen, men ikke kravets størrelse.
 
Efter at have kæmpet mod forsikringen i knap 3 år, valgte kunden at tage kontakt til InsureHelp. Vi gennemgik sagens akter, og kunne herefter medgive kunden, at den af forsikringsselskabet fremsatte erstatningssum ikke var retmæssigt opgjort. Vi trådte herefter ind i sagen og fremførte vores anbringender overfor forsikringsselskabet.
 
Under dialogen med forsikringsselskabet gjorde vi gældende, at selskabets beregning af erstatningen var uretmæssig, idet de blandt andet havde gjort uretmæssig brug af interne kalkulationsberegninger.
 
Efter knap 9 måneder på sagen lykkedes det InsureHelp, at nå til enighed med forsikringsselskabet om at hæve erstatningen med kr.364.000,00.

AFVIST EFTER BRAND - NU SIKRET ERSTATNING

Kundens bekendtskab, som var tidligere logerende hos kunden, satte en dag ild til kundens lejligheden. Dele af kundens inventar gik bort i flammerne og der var derudover massiv sodskade.
Forsikringsselskabet afviste kundens krav under henvisning til, at kundens bekendtskab havde CPR-register adresse på matriklen. Selskabet var således af den overbevisning, at kundens bekendtskab ikke var logerende på skadetidspunktet, men at han derimod var en del af kundens personskreds. Derfor afviste forsikringsselskabet kundens krav om dækning.

Hos InsureHelp vurderede vi, at kunden havde grundlag for en sag. Blandt andet idet at man vanskeligt kunne påstå, at kundens bekendtskab var en del af kundens personkreds på skadetidspunktet, idet han på skadetidspunktet ikke længere havde lovligt ophold på adressen. Endvidere, da havde kundens bekendtskab på intet tidspunkt været forsikringstager under indboforsikringen. InsureHelp trådte herefter ind i sagen som kundens repræsentant og varetog dialogen med forsikringsselskabet.

Efter at være trådt ind i sagen, da forsøgte forsikringsselskabet i første omgang at skifte forklaring. Det var nu deres overbevisning, at brandstifteren var kundens bekendtskabs bror. Dette måtte vi bestride, da der intet belæg var for denne påstand. Det var i øvrigt et forhold der syntes irrelevant i relation til selskabets oprindelige afvisningsårsag. Forsikringsselskabet valgte herefter at tilbyde kunden en kulant erstatning på kr.10.000,00. Dette afviste vi. Ultimativt forliges den kulante erstatning til kr.30.000,00 for så vidt angik skaderne på det brændte inventar.
I de følgende måneder arbejder vi videre med sodskaderne samt kundens behov for genhusning og opmagasinering mv. Selskabet dækkede herefter opmagasinering og indflytning af kundens indbo.

Den resterende del af kundens krav endte ultimativt med at blive indbragt for Ankenævnet for Forsikring. Her fik vi medhold. Sodskaderne blev herefter således også dækket.
Efter en samlet sagsbehandlingstid på godt 11 måneder var sagen afgjort til kundens fordel.

FORSIKRINGSSELSKAB FRAFALDER KRAV OM TILBAGEBETALING

Forsikringsselskab frafalder krav om tilbagebetaling af kr.127.000,00 efter kaskoskade + udbetaler yderligere erstatning på knap kr.7.000,00.
 
Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hans forsikringsselskab i første omgang havde udbetalt en erstatningssum på kr.127.000,00 efter hans køretøj var brændt (kaskoskade). Forsikringsselskabet valgte efterfølgende at kræve beløbet tilbagebetalt, grundet en række omstændigheder omkring skaden, som selskabet mente, berettigede dem hertil. Herunder, at omstændighederne såede tvivl om kundens økonomiske formåen samt hans forhold til det leasingselskab, hvor bilen var leaset.
 
Hos InsureHelp påtog vi os sagen dersom selskabets afvisningsårsag ikke umiddelbart var hjemlet korrekt efter forsikringsbetingelserne. Vi gjorde overfor selskabet tillige gældende, at de af selskabet påståede omstændigheder, dels ikke stemte overens med de faktiske beviser, dels synes at have formodningen imod sig.
 
Forsikringsselskabets klageansvarlige tilkendegav på vegne af selskabet, at sagen var behandlet forkert i skadeafdelingen. De frafaldt herefter det tilbagesøgte krav på kr.127.000,00. Derudover anerkendte selskabet, at det tillige var forpligtet til at udbetale yderligere ca.kr.7.000,00 i erstatning for kundens udgift til leasingselskabets førstegangsydelse.

KUNDE FÅR UDBETALT KR.255.000 FRA ULYKKESFORSIKRINGEN

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hendes forsikringsselskab havde afvist at dække hende efter hun var styrtet på cykel. Selskabet var af den overbevisning, at der ikke var årsagssammenhæng mellem hændelsen og kundens gener. Selskabet baserede denne afvisning på det forhold, at kunden ikke kunne påvise strakssymptomer samt at kunden havde degenerative forandringer som en del af genebilledet kunne henføres til.
 
Hos InsureHelp vurderede vi, at dele af selskabets grundlag for at påstå at strakssymptomerne ikke var påvist, baserede sig på deciderede fejlfortolkninger af journalmaterialet. Endvidere, at genebilledet var uforenligt med de degenerative forandringer som bestod forud for hændelsen, hvorfor selskabets anvendelse af forsikringsbetingelser i relation til den pågældende sag, var uretmæssig.
 
Vi overbeviste herefter selskabet om, at de henset til sagens omstændigheder måtte afholdes udgiften til en forsikringsmedicinsk vurdering. Hertil indvilligede selskabet. Den forsikringsmedicinske vurdering gik kundens vej, og bekræftede således vores indledende vurdering.
Selskabet nægtede herefter at følge den forsikringsmedicinske vurdering under henvisning til, at dets egen lægekonsulent fortsat var af den overbevisning, at der ikke var årsagssammenhæng mellem hændelse og gener, samt at de degenerative forandringer forklarede en stor del af genebilledet.
 
Vi gjorde herefter selskabet opmærksom på, at det i den pågældende sag ikke var muligt at bestride den forsikringsmedicinske vurderings konklusioner, dersom partnerne, kunden og selskabet respektivt, havde bundet sig til afgørelsen.
Selskabet valgte herefter at følge den forsikringsmedicinske vurdering og udbetale fuld erstatning inklusiv forrentning på kr.255.000,00.

INSUREHELP SIKRER FULD DÆKNING TIL KUNDE EFTER INDBRUD

Kunden havde haft et indbrud hvorunder en del genstande var blevet stjålet. Kunden henvendte sig til os, da hans forsikringsselskab havde afvist at dække skaden under henvisning til, at kunden havde afgivet urigtige oplysninger ved indtegning. Herefter var det selskabets overbevisning, at de ikke skulle erstatte så meget som en krone.
 
Efter en gennemgang af sagen var det vores klare opfattelse, at selskabets afvisningsårsag var uregelmæssig. Vi tilbød herefter kunden at træde ind i sagen, og herunder varetage hans krav overfor forsikringsselskabet.
 
Under dialogen med forsikringsselskabet gjorde vi gældende, at selskabets afvisningsårsag ikke kunne finde anvendelse i den pågældende sag, dersom de oplysninger selskabet lagde til grund for afvisningen lå for langt tilbage i tid til, at selskabet reelt kunne gøre dem gældende. Endvidere, at disse oplysninger mestendels ikke kunne anvendes overfor vores kunde i relation til afvisningsårsagen, dersom oplysningerne tilhørte et andet medlem af husstanden.
 
Selskabet valgte kort efter vores indtræden i sagen, at anerkende deres fejl. Herefter fulgte en længere periode hvorunder selskabet løbende hævede erstatningssummen. Til slut var hele kundens krav på knap kr.76.000,00 sikret.

EJERSKIFTE LØFTER ERSTATNINGEN MED OVER KR.100.000

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da ejerskifteforsikringen havde tilbudt at udbedre forholdet i tagkonstruktionen, men på en efter kundens opfattelse, utilfredsstillende måde. Endvidere, så afviste selskabet at dække undertaget.
 
Efter en gennemgang af kundens sag vurderede vi, at den af selskabet rekvirerede håndværkers udbedringsmetode var så uhensigtsmæssig, at den efter en udbedring af forholdet ville give en nærliggende risiko for at skaden genopstod. Endvidere, at undertaget tillige var omfattet af selskabets dækningsforpligtigelse.
 
Selskabet var i første omgang af den overbevisning, at de alene var forpligtiget til at dække den billigst mulige udbedringsmetode. Vi gjorde gældende, at selskabet i sagens natur ikke alene kunne træffe beslutning på baggrund af udbedringsprisen, men at udbedringsmetoden også varen medvirkende faktor i relation til betingelsernes ordlyd.
 
I fællesskab med den af kunden rekvirerede håndværker, udarbejdede vi herefter et hensigtsmæssig udbedringsforslag, som samtidig var i tråd med forsikringsbetingelsernes dækningsforpligtigelse. Vi plæderede endvidere for, at undertaget var omfattet af dækningen.
 
Ved den efterfølgende forhandling med selskabet fik vi medhold i, at selskabet skulle dække både undertaget og det reviderede udbedringsforslag. Selskabet løftede herefter erstatningen med kr.120.000,00, hvilket bevirkede at dele af tagkonstruktionen blev fuldstændig udskiftet, undertaget udbedret og ny ventilering isat.

FULD DÆKNING TIL KUNDE UNDER HUSFORSIKRINGEN

Kunden havde overtaget deres nye ejendom i august måned. De fandt efterfølgende vand i kælderen og senere også afløbsproblemer. Forsikringsselskabet afviste kunden under henvisning til, at de ikke dækkede rodskæring, som selskabet anså som skadeårsagen. Endvidere, at kundens skade iøvrigt ikke opfyldte betingelsernes ordlyd for dækningsberettigelse for stikledning-skade.
 
Efter en gennemgang af sagens akter, tilbød vi, at repræsentere kunden mod forsikringsselskabet. Efter en fin dialog med forsikringsselskabets Taksator, lykkedes det at nå til enighed om, at skaden var dækket under husforsikringen, dersom vi kunne påvise, at skadeårsagen reelt var dækningsberettiget under dækningen for stikledning-skade.
 
Herefter fremsatte selskabet et tilbud om erstatning for skaden. Vi mente dog at tilbuddet var for lavt, dersom det var vores overbevisning, at selskabet havde opgjort skadeomfanget uretmæssig, og reelt ikke henholdt sig til den fulde dækningsberettigelse jf.forsikringsbetingelserne. Selskabet valgte herefter at imødekomme dele af vores krav, og løfte erstatningen med et yderligere to-cifret beløb. Vi var dog fortsat af den overbevisning, at også forundersøgelsen burde dækkes af selskabet. Dette imødekom selskabet til sidst, på baggrund af vores inddragelse af blandt andet Ankenævnets praksis.

AFVIST KRITISK SYGDOM - NU SIKRET KR.150.000,00

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hendes pensionsselskab havde afvist at udbetale hendes sum ved kritisk sygdom, efter at hun var blevet diagnosticeret med kræft.
Selskabet havde afvist hende under henvisning til, at hun ikke var diagnosticeret i forsikringstiden.
 
Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag. Primært fordi diagnosticeringstidspunktet syntes at foreligge i forsikringstiden. Dernæst, at opsigelsestidspunktet for forsikringen ikke synes at være den af selskabet påståede dato, idet kundens præmiebetalinger umuliggjorde en sådan påstand.
 
Efter godt 5 måneders dialog med selskabet, anerkendte selskabet til sidst, at diagnosticeringsdatoen reelt lå i forsikringstiden samt at forsikringsaftalen ej heller var opsagt på den af selskabet påståede dato.
Selskabet valgte herefter at udbetale erstatningssummen på kr.150.000,00 inklusiv forrentning.

SIKRER KR.100.000 TIL KUNDE EFTER KRITISK SYGDOM

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hans forsikringsselskab havde afvist hans krav for kritisk sygdom, under henvisning til, at han havde afgivet urigtige oplysninger ved indtegning. Selskabet var af den overbevisning, at kunden fejlagtigt havde svaret “nej” til tre helbredsrelaterede spørgsmål i helbredsskemaet, hvorefter de var berettigede til at gøre Forsikringsaftalelovens §4-6 gældende og frafalde erstatningen.
 
Vi indtrådte i sagen på vegne af kunden, og gjorde herunder blandt andet gældende, at selskabets anvendelse af Forsikringsaftalelovens bestemmelser om urigtige oplysninger, ikke kunne finde anvendelse i den pågældende sag, henset til sagens faktuelle grundlag, praksis og selskabets skadebehandling. Herefter, at kunden var berettiget til erstatningen for kritisk sygdom jf.aftalevilkårene.
 
Selskabet tilkendegav, at dele af Forsikringsaftalelovens bestemmelser om urigtige oplysninger ikke kunne finde anvendelse i den pågældende sag og at praksis støttede vores påstande. Selskabet valgte i forlængelse heraf, at realitetsbehandle skaden jf.aftalevilkårene, hvilket førte til, at kunden modtog den fulde erstatning på kr.100.000,00 inkl.forrentning.

KUNDE SIKRET DÆKNING FOR KR.560.000 - EJERSKIFTE

Ejerskifteforsikringen afviste kunden under henvisning til, at skaden hverken opfyldte ejerskifteforsikringens skadebegreb samt at skadeårsagen var anført i tilstandsrapporten.

Efter en gennemgang af sagen vurderede vi hos InsureHelp, at der var grundlag for en sag. Dette var i særdeleshed henset til det forhold, at selskabet synes at have fejlbehandlet sagen i relation til tilstandsrapporten. Endvidere, at skadebegrebet vanskeligt kunne påstås ikke at være opfyldt, idet der blev konstateret flere åbnelyse dækningsberettigende skader på matriklen, herunder på både dræn og kælder. Skader som ikke var forventelige i et nyere hus, så som selskabet blandt andet påstod det.

Godt 3 måneder inde i vores repræsentation af kunden afgav forsikringsselskabet dækningstilsagn. Næste fase i sagen kunne således påbegyndes, tilbudsindhentningen. Også herved bistod vi kunden, således at vi kunne medvirke til, at hverken opgørelse eller udbedring blev for kunden uhensigtsmæssig.

Efter godt 6 måneder i alt, blev vi enige med forsikringsselskabet om endelig opgørelse. Undervejs i forhandlingen måtte vi blandt andet protestere over et af de af selskabet indhentede tilbud, dersom såvel udbedring som den udførende håndværkers baggrund syntes uhensigtsmæssig i relation til skaderne.

Selskabet tilsluttede sig til slut et revideret tilbud på kr.560.000,00 fra en anden håndværker. Derudover dækkede selskabet også kundens udgift til InsureHelp.

FORSIKRINGSSELSKABET FRAFALDER KRAV OM TILBAGEBETALING AF KR.500.000 EFTER TYVERI AF BIL

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hans forsikringsselskab i første omgang havde udbetalt en forsikringssum på kr.500.000,00 til leasingselskabet, for herefter at kræve beløbet tilbagebetalt af kunden, under henvisning til at kunden havde oplyst forkert ejer/bruger forhold på bilen.
 
Vi påtog os sagen, gennemgik selskabets afgørelser og de tekniske beviser på sagen, hvorefter vi sammenholdt disse med praksis og de til sagen relevante bestemmelser i forsikringsaftaleloven. Herefter stod det klart, at selskabet ikke kunne gøre grov uagtsomhed gældende, herunder forkert ejer/bruger forhold på bilen. Vi førte herefter bevis herfor, overfor forsikringsselskabet.
 
Forsikringsselskabet tilkendegav til sidst, at de havde behandlet sagen forkert. De frafaldt herefter det tilbagesøgte krav på kr.500.000,00. Derudover frafaldt selskabet krav om selvrisiko som de almindeligvis havde ret til at opkræve.

ANSVARSSKADE AFVIST - NU ERSTATNING KR.40.000,00

Kunden havde hyret et professionelt rengøringsfirma til en almindelig rengøring af sin lejlighed. Til trods for anvisninger om det modsatte, valgte rengøringsfirma at vaske gulvet med vand. Rengøringsfirmaets ansvarsforsikring afviste overfor kunden at de skulle dække skaderne, under henvisning til, at skaden på gulvet ikke stammede fra det arbejde som rengøringsfirmaet havde foretaget.

Kunden kontaktede InsureHelp, da han i flere omgange selv havde forsøgt at klage over forsikringsselskabets afgørelse uden held. Efter en gennemgang af sagen vurderede vi hos InsureHelp, at der var grundlag for en sag. Dette var i særdeleshed henset til de tekniske beviser på sagen sammenholdt med gældende lovgivning og praksis.

Kort efter vores indtræden i sagen valgte selskabet at anerkende at der nok havde været brugt for meget vand, men at gulvet ikke havde taget skadet af det. Selskabet valgte herefter at sætte en taksator på sagen. Denne ønskede en fugtrapport udarbejdet. Vi undrede os indledningsvis herover, idet en sådan synes irrelevant i relation til sagens tvist på et så sent tidspunkt i sagen.
Selskabet valgte senere at rekvirere en besigtigelse fra selve gulvproducenten, antageligvis i en erkendelse af, at fugtmålingerne ikke var anvendelige så som vi havde påstået.

Da gulvproducentens rapport forelå, konkluderede selskabet heraf, at den fandt støtte for deres afvisning. Vi tog herefter kontakt til gulvproducenten og stillede en række uddybende spørgsmål til rapporten. Kort herefter fik vi en rapport udleveret som ikke hidtil var gjort os tilgængelig. Herved kunne vi konstatere, at de af selskabet udledte konklusioner, ikke kunne udledes af rapporten.
 
Selskabets taksator fastholdte dog sin afvisning, hvorfor vi tog kontakt til selskabets klageafdeling. Godt halvanden måned senere indgik selskabet i forhandlinger med os omkring en erstatning for skaderne.
Alt i alt tog sagen godt 7 måneder.

Hvad er din forsikringssituation?

Er din forsikringssag blevet afvist?
Du betaler månedligt din forsikringspræmie. Men når uheldet indtræffer afviser forsikringen din forsikringsskade. Accepter ikke afvisning. Ofte kan denne være uberettiget.


Med en kompetent forsikringsrådgiver kan din sag vindes. Vi oplever ofte, at vores kunders frustration rent faktisk er berettiget, og at deres skade skal anerkendes som værende dækningsberettiget, eller at erstatningen skal løftes.
Læs mere omkring dine muligheder for en afvist forsikringssag.

Er du uenig med din afgørelse?

Er din sag ikke blevet afvist, men du har men har du ikke fået tilstrækkelig erstatning?
Læs om dine muligheder for at få en større erstatning.

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.