Erstatning ved Erhvervsevnetab

Hvornår kan jeg få erstatning?

Efter §5 i erstatningsansvarsloven, kan du få erstatning for tab eller forringelse af din erhvervsevne, såfremt skaden har medført en varig nedsættelse af din erhvervsevne, samt at en ansvarlig skadevolder er tilstede. Nedsættelsen skal dog overstige 15%. Procentsatsen fastsættes af forsikringsselskabet, eller igennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidl.Arbejdsskadestyrelsen) mod et gebyr.

Såfremt din erhvervsevne vurderes at ligge under 15%, kan du muligvis være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i stedet for. Læs mere om Tabt arbejdsfortjeneste

Hvordan beregnes min erstatningssum?

Erstatningen vurderes individuelt, modsat eksempelvis erstatninger for varigt mén, som fastsættes ud fra faste tabeller.

Den procentuelle fastsættelse af dit erhvervsevnetab, sker ud fra de muligheder du fremadrettet har for at tjene penge ved arbejde, som rimeligvis kan forlanges af dig. Her skeles der bla. til dine evner, uddannelse, alder samt dine muligheder for at generhverve dine kompetencer, eller din mulighed for at omskole dine kompetencer.

Beregningen udregnes ud fra dit procentuelle erhvervsevnetab, ganget med din erhvervsindtægt fra året inden din skade. Skulle du have skiftet job, været studerende, på orlov eller selvstændig, fastsættes din indtægt ud fra et skøn efter erstatningsansvarslovens §7, stk.2.

Maksimumsgrænsen for erstatning ved erhvervsevnetab er 9.430.500 kr. (2019)

Nedsættelse af erstatning

Var du ældre end 29 år på skadetidspunktet nedsættes din erstatning ml.1-3% alt afhængig af om du er under/over 54 år.

Typiske afvisningsårsager

At dit erhvervsevnetab vurderes under 15%

Forudbestående fysiske eller psykiske lidelser som har bevirket, at din arbejdsevne allerede inden skaden var nedsat

Manglende årsagssammenhæng mellem skaden og din erhvervsevne.

Lad os hjælpe dig

Det kan i sagens natur være svært, at sætte sig ordentligt ind i ovenstående forhold, når man samtidig gennemlever et i forvejen hårdt forløb efter skaden.

Derfor bør du overveje at lade InsureHelp overtage din erstatningssag ved erhvervsevnetab. Det giver dig flere fordele. Du er sikker på, at du opnår korrekt erstatning og du får frigivet ressourcer til at fokusere på at blive rask.

InsureHelp adskiller sig fra nogle andre aktører på markedet, ved at vi ikke blot besidder viden om hhv.de sundhedsfaglige og juridiske aspekter af en sag om erhvervsevnetab, men også de forsikringstekniske. InsureHelp arbejder med andre ord holistisk med din forsikringsskade, og er derfor i stand til at levere en komplet håndtering af din sag. Mange af vore kunder oplever det derfor som en stor lettelse, at kunne overdrage deres sag 100% til InsureHelp. Hos InsureHelp, får du en fast Konsulent tilknyttet, som repræsenterer dig og dine interesser, overfor forsikringsselskabet.

 

Hjælp ved erhvervsevnetab

Derfor bør du overveje at lade InsureHelp overtage din erstatningssag ved erhvervsevnetab. Det giver dig flere fordele. Du er sikker på, at du opnår korrekt erstatning og du får frigivet ressourcer til at fokusere på at blive rask.