Hvad er Ankenævnet for Forsikring?

Ankenævnet for Forsikring (forsikringsankenævnet) er en klageinstans, hvor tvister ml.private forsikringstagere og forsikrings- eller pensionsselskaber behandles og afgøres. Her har du mulighed for at indklage afgørelsen fra dit forsikringsselskab eller dit pensionsselskab.

Forsikringsankenævnet blev stiftet i 1975 af Forbrugerrådet Tænk samt Forsikring og Pensionsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension. I dag er begge instanser fortsat præsente som en del af Nævnets sammensætning, idet nævnsmedlemmerne består af personer udpeget af både Forbrugerrådet Tænk samt Forsikring & Pension. Derudover består Nævnet af en formand og to næstformænd der tilsammen udgør nævnets formandskab.

Inden du klager bør du vide:

At du først kan klage til Ankenævnet for forsikring, efter at du har klaget til forsikringsselskabet, og enten har modtaget besked om at de fastholder deres afgørelse, eller at de ikke svarer dig. Du bør derfor klage skriftligt til forsikringsselskabet, med henblik på senere dokumentation.

At du i udgangspunktet ikke kan klage over en forsikring af erhvervsmæssig karakter eller over en forsikring hvor du ikke er forsikringstager. Sidstnævnte kunne eksempelvis være ved trafikulykker, hvor modparten har fået fuld skyld, men hvor modpartens forsikringsselskab ikke ønsker at imødekomme dit krav. Et sådan krav kan i udgangspunktet ikke indbringes for Forsikringsankenævnet, men skal i stedet afgøres i direkte forhandling med modpartens forsikringsselskab eller ved domstolene.

At Forsikringsankenævnets afgørelse ikke er bindende for parterne, hvorfor parterne, selskabet eller forsikringstager, selv efter Forsikringsankenævnet har afsagt dets kendelse, fortsat kan indbringe sagen for Domstolene. Ved klager medhold, er det efter vores erfaring dog relativt sjældent, at selskabet herefter undlader at følge kendelsen. For selskaberne gælder det endvidere, at de har 30 dage fra de har modtaget forsikringsankenævnets kendelse til at anfægte kendelsen klager medhold eller klager delvis-medhold. Denne tidsfrist gælder ikke for forsikringstager.

At du som forsikringstager og indklager, sjældent får medhold i Ankenævnet for forsikring. Blot 1 ud af 4 (2019), får medhold i deres klage. Herefter kan du ganske vist fortsætte din sag ved domstolene, men her er praksis, at ankenævnets kendelse mestendels fastholdes. Af Ankenævnet for Forsikrings seneste årsberetning (2019), kan man eksempelvis læse, at blot ca.30% af de sager der blev indbragt for domstolene efter at Forsikringsankenævnet havde tilkendt selskabet medhold, blev omstødt ved domstolene.

At din retshjælpsforsikring i udgangspunktet ikke dækker udgifter til repræsentation ved Ankenævnet. Du kan vælge at repræsentere dig selv, men da afgørelsen alene beror på det skriftlige materiale som nævnet forelægges, er det særdeles vigtigt, at du formår at argumentere, fremlægge og præsentere din sag på korrekt vis. Det kan selvsagt være svært, medmindre man er særdeles velbevandret udi de forsikringstekniske, de juridiske og de byggeteknisk/sundhedsfaglige elementer som en forsikringssag typisk består af.

Få professionel hjælp

Hos InsureHelp repræsenterer vi forsikringstager mod dennes forsikrings -eller pensionsselskab ved Ankenævnet for Forsikring. Vi varetager hele sagsbehandlingen for dig, herunder:

  • Gennemgang af sagsakterne
  • Indklagelse til forsikringsankenævnet
  • Høringsperiode ved forsikringsankenævnet
  • Eventuel ankesag ved forsikringsankenævnet

En gennemsnitlig sag ved forsikringsankenævnet tager ca.7 måneder (2019). Vi varetager hele sagen uagtet længden, endda til en yderst konkurrencedygtig pris.

Vi har samlet både de forsikringstekniske, de faglige (sundhedsfaglig og byggefaglig viden) og de juridiske kompetencer under et tag. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med samtlige facetter af din klagesag.

Overlad trygt din forsikringssag til os, læn dig tilbage, og lad os arbejde for din retsmæssige erstatning.

Gratis sagsvurdering

Undgå at spilde flere kræfter på din forsikringssag. Lad InsureHelp hjælpe dig.