UDPLUK AF VUNDNE EJERSKIFTEFORSIKRING SAGER

Det er ikke kun noget vi siger...

Komplet Hjælp

Korrekt erstatning

20 års erfaring

Slip for besværet

KUNDE SIKRET DÆKNING FOR KR.560.000 - EJERSKIFTE

Ejerskifteforsikringen afviste kunden under henvisning til, at skaden hverken opfyldte ejerskifteforsikringens skadebegreb samt at skadeårsagen var anført i tilstandsrapporten.

Efter en gennemgang af sagen vurderede vi hos InsureHelp, at der var grundlag for en sag. Dette var i særdeleshed henset til det forhold, at selskabet synes at have fejlbehandlet sagen i relation til tilstandsrapporten. Endvidere, at skadebegrebet vanskeligt kunne påstås ikke at være opfyldt, idet der blev konstateret flere åbnelyse dækningsberettigende skader på matriklen, herunder på både dræn og kælder. Skader som ikke var forventelige i et nyere hus, så som selskabet blandt andet påstod det.

Godt 3 måneder inde i vores repræsentation af kunden afgav forsikringsselskabet dækningstilsagn. Næste fase i sagen kunne således påbegyndes, tilbudsindhentningen. Også herved bistod vi kunden, således at vi kunne medvirke til, at hverken opgørelse eller udbedring blev for kunden uhensigtsmæssig.

Efter godt 6 måneder i alt, blev vi enige med forsikringsselskabet om endelig opgørelse. Undervejs i forhandlingen måtte vi blandt andet protestere over et af de af selskabet indhentede tilbud, dersom såvel udbedring som den udførende håndværkers baggrund syntes uhensigtsmæssig i relation til skaderne.

Selskabet tilsluttede sig til slut et revideret tilbud på kr.560.000,00 fra en anden håndværker. Derudover dækkede selskabet også kundens udgift til InsureHelp.

INSUREHELP SIKRER KUNDE FULD DÆKNING - EJERSKIFTE

Efter at være flyttet ind i sit nye hus opdager kunden, at hele husets facade er malet med plastiskmaling. Idet et sådan forhold kan bevirke at der opstår fugt- og skimmelskader i huset, anmelder kunden forholdet til sin ejerskifteforsikring.
 
Ejerskifteforsikring anerkender at dække skaderne på udhuset men ikke på selve hovedhuset dersom forhold der relaterer sig til den aktuelle skade på hovedhuset er nævnt i tilstandsrapporten.
 
Kunden retter herefter henvendelse til InsureHelp, og vi vurderer, at kunden bør få dækket hovedhuset. Vi retter henvendelse til ejerskifteforsikringen og præsenterer dem blandt andet for en række praksiseksempler samt vilkårsfortolkning af skadebegrebet i relation til den aktuelle sag.
 
Efter blot 3 ugers forhandling anerkender ejerskifteforsikringen at dække skaden på hovedhuset. Selskabet tiltræder herefter vores krav om udbedringsomfanget, hvilket således bevirker, at kunden får afrenset hele facaden på hovedhuset, repareret facaden og malerbehandlet hele huset med rette maling.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig den retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

EJERSKIFTE LØFTER ERSTATNINGEN MED OVER KR.100.000

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da ejerskifteforsikringen havde tilbudt at udbedre forholdet i tagkonstruktionen, men på en efter kundens opfattelse, utilfredsstillende måde. Endvidere, så afviste selskabet at dække undertaget.
 
Efter en gennemgang af kundens sag vurderede vi, at den af selskabet rekvirerede håndværkers udbedringsmetode var så uhensigtsmæssig, at den efter en udbedring af forholdet ville give en nærliggende risiko for at skaden genopstod. Endvidere, at undertaget tillige var omfattet af selskabets dækningsforpligtigelse.
 
Selskabet var i første omgang af den overbevisning, at de alene var forpligtiget til at dække den billigst mulige udbedringsmetode. Vi gjorde gældende, at selskabet i sagens natur ikke alene kunne træffe beslutning på baggrund af udbedringsprisen, men at udbedringsmetoden også varen medvirkende faktor i relation til betingelsernes ordlyd.
 
I fællesskab med den af kunden rekvirerede håndværker, udarbejdede vi herefter et hensigtsmæssig udbedringsforslag, som samtidig var i tråd med forsikringsbetingelsernes dækningsforpligtigelse. Vi plæderede endvidere for, at undertaget var omfattet af dækningen.
 
Ved den efterfølgende forhandling med selskabet fik vi medhold i, at selskabet skulle dække både undertaget og det reviderede udbedringsforslag. Selskabet løftede herefter erstatningen med kr.120.000,00, hvilket bevirkede at dele af tagkonstruktionen blev fuldstændig udskiftet, undertaget udbedret og ny ventilering isat.
Hvad er din forsikringssituation?

Er din forsikringssag blevet afvist?
Du betaler månedligt din forsikringspræmie. Men når uheldet indtræffer afviser forsikringen din forsikringsskade. Accepter ikke afvisning. Ofte kan denne være uberettiget.


Med en kompetent forsikringsrådgiver kan din sag vindes. Vi oplever ofte, at vores kunders frustration rent faktisk er berettiget, og at deres skade skal anerkendes som værende dækningsberettiget, eller at erstatningen skal løftes.
Læs mere omkring dine muligheder for en afvist forsikringssag.

Er du uenig med din afgørelse?

Er din sag ikke blevet afvist, men du har men har du ikke fået tilstrækkelig erstatning?
Læs om dine muligheder for at få en større erstatning.

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.