Hjælp og rådgivning ved Arbejdsskade

Hvad er konsekvenserne ved en forkert arbejdsskadeerstatning?

Manglende eller nedsat erstatning efter en arbejdsskade, kan have den konsekvens, at du ikke længere kan opretholde din nuværende levestandard. Som oftest, påvirkes din evne til at varetage dine arbejdsopgaver på samme vis som før arbejdsskaden. Konsekvensen heraf, kan være afskedigelse eller ændringer i dit ansættelsesforhold, som er dig økonomisk ugunstigt.

Udover det umiddelbare økonomiske tab, som du måtte lide som konsekvens af følgerne fra din arbejdsskade, så er den langsigtede fysiske påvirkning af dit helbred, også relevant at forholde sig til. Senfølgerne af din arbejdsskade kan påvirke din erhvervsevne, og dermed dine muligheder for opretholde din tidligere levestandard. For at mindske disse konsekvenser, er det derfor vigtigt at følgende elementer i din arbejdsskadeforsikring bliver fastsat korrekt ved indtegning: Erstatningssummen for tab af erhvervsevne, samt godtgørelsen ved eventuelle varige mén.

Slutteligt, så er det vigtigt at du modtager de rigtige behandlinger i tiden efter din arbejdsskade. Her dækker din arbejdsskadeforsikring typisk behandlingsudgifter til fysioterapi, kiropraktik mfl. De psykiske mén derimod, bliver som oftest afvist, til trods for at de kan være af lige så stor relevans at modtage behandling for, som de fysiske.

Hvorfor vælge InsureHelp?

Som forrige afsnit indikerer, så er arbejdsulykker komplekse. Der er mange elementer du skal forholde dig til, og det kan i sagens natur være svært at sætte sig ordentligt ind i dem, når man gennemlever den hårde proces det er, at pådrage sig en arbejdsskade.

Derfor bør du overveje, at lade InsureHelp overtage din skadessag, eller din klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) afgørelse. Det giver dig flere fordele. Du er sikker på, at du får det rigtige arbejdsskade erstatningsbeløb. Du får frigivet ressourcer til udelukkende, at fokusere på at blive rask, og du får adgang til de rigtige behandlinger, fysiske såvel som psykiske.

Desværre er tvister mellem forsikringstager og forsikringsselskaber i arbejdsskadesager ikke ualmindelige. Tvisterne fordeler sig nogenlunde ligeligt imellem, hvorvidt der overhovedet er tale om et dækningsberettiget forhold, og om arbejdsskadens erstatningsbeløb. Når du ikke til enighed med dit forsikringsselskab, er det en sag for Ankenævnet for Forsikring. Det er dog sjældent at forsikringstager får medhold i ankenævnet (blot 25% får medhold) Det skyldes flere forhold – Som oftest skyldes det dog mangelfuld argumentation, samt dokumentation, fra indklagers side. Disse mangler udspringer ofte fra manglende viden, om både det forsikringstekniske, det faglige, og det juridiske område. Da ankenævnet udelukkende baserer deres afgørelser på det skriftlige materiale de bliver forelagt, er det endvidere af enorm betydning, at du formår at udtrykke dig skriftligt korrekt.

Har jeg en arbejdsskadeforsikring?

Det korte svar er “ja”. En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig, og tegnes af din arbejdsgiver i et forsikringsselskab.

Hvad bør jeg være opmærksom på?

Din arbejdsskadeforsikring dækker dig kun, såfremt skaden sker som konsekvens af en ulykke på din arbejdsplads.

Arbejdsskadeforsikringer er typisk meget standardiserede. Der er med andre ord ikke den store forskel på, hvordan du er dækket hos de forskellige forsikringsselskaber. Det skyldes at alle arbejdsskader behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), det tidligere Arbejdsskadestyrelsen.

Hjælp til arbejdsskade

Lad InsureHelp hjælpe dig med din arbejdsskade. Så opnår du en korrekt erstatning, og undgår at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringssag.