UDPLUK AF VUNDNE PERSONSKADE SAGER

Det er ikke kun noget vi siger...

Komplet Hjælp

Korrekt erstatning

20 års erfaring

Slip for besværet

AFVIST KRITISK SYGDOM - NU ERSTATNING KR.125.000,00

Kunden havde meldt til sit pensionsselskab, at han havde fået indopereret en ICD-enhed grundet hjertesygdom. En sygdom som umiddelbart fremgik af selskabets liste over dækningsberettigede kritiske sygdomme. Selskabet afviste dog kravet under henvisning til, at der ikke var påvist livstruende hjerterytmeforstyrrelser som årsag til ICD indsættelsen.

Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag. Blandt andet idet aftalevilkårene sammenholdt med den foreliggende dokumentation på sagen, efter såvel praksis som ordlyden i vilkårene, syntes at berettige til udbetaling desuagtet et eventuelt fravær af livstruende rytmeforstyrrelser.

Efter at have fremført vores første indsigelse overfor selskabet, fastholdt selskabet dog dets afvisning. Herunder lagde selskabet særlig vægt på Videncenter for Helbred og Forsikrings (HEFO) vurdering af fraværet af livstruende rytmeforstyrrelser.
Idet vi efter en gennemlæsning af HEFOs vurdering måtte erklære os uenige i konklusionen heri, da fremsætte vi en fornyet indsigelse overfor selskabet. Herunder lagde vi særlig vægt på de objektive lægelige akter i sagen, som synes at finde, at hjerterytmeforstyrrelsernes karakter var relativt alvorlig.

Herudover gjorde vi gældende, at man helt overordnet set var nød til at forholde sig til de nationale retningslinjer ved indstilling til indoperation af ICD-enhed. Retningslinjer som vanskeligjorde en påstand om at kundens hjerterytmeforstyrrelser ikke var livstruende.
Selskabet indgik herefter i dialog med os omkring fortolkningen af de objektive lægelige akter.

Efter en samlet sagsbehandlingstid på godt 6 måneder, tiltrådte selskabet ultimativt vores krav, og udbetalte herefter kapitalsummen ved kritisk sygdom på kr.125.000,00 til kunden.

AFVIST KRITISK SYGDOM - NU SIKRET KR.150.000,00

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hendes pensionsselskab havde afvist at udbetale hendes sum ved kritisk sygdom, efter at hun var blevet diagnosticeret med kræft.
Selskabet havde afvist hende under henvisning til, at hun ikke var diagnosticeret i forsikringstiden.
 
Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag. Primært fordi diagnosticeringstidspunktet syntes at foreligge i forsikringstiden. Dernæst, at opsigelsestidspunktet for forsikringen ikke synes at være den af selskabet påståede dato, idet kundens præmiebetalinger umuliggjorde en sådan påstand.
 
Efter godt 5 måneders dialog med selskabet, anerkendte selskabet til sidst, at diagnosticeringsdatoen reelt lå i forsikringstiden samt at forsikringsaftalen ej heller var opsagt på den af selskabet påståede dato.
Selskabet valgte herefter at udbetale erstatningssummen på kr.150.000,00 inklusiv forrentning.

AFVIST AF PENSIONSSELSKAB - NU SIKRET FULD ERSTATNING

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hendes pensionsselskab havde afvist at udbetale hendes gruppesum ved førtidspensionering.
 
Selskabet havde afvist hende under henvisning til, at hun ikke opfyldte forsikringsbetingelsernes vilkår for dækningsberettigelse. Herunder, at sygedagpengeperioden ikke havde været tilstrækkelig lang.
 
Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag. Blandt andet idet, at aftalevilkårene sammenholdt med den foreliggende dokumentation på sagen, efter såvel praksis som ordlyden i vilkårene, syntes at berettige til udbetaling af gruppesummen ved førtidspensionering samt en række yderligere udbetalinger.
 
Efter godt fire måneders dialog med selskabet, tiltrådte selskabet vores hovedkrav, navnlig udbetaling af gruppesummen ved førtidspensionering. Herefter fulgte en kortere periode med forhandling omkring forrentning af beløbet samt udbetaling af en række yderligere poster.
 
Selskabet valgte herefter at udbetale yderligere til kunden. Kunden modtog samlet set en udbetaling fra pensionsselskabet på godt og vel kr.150.000,00.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig den retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

AFVIST AF ULYKKESFORSIKRINGEN - NU SIKRET KR.115.000

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hendes ulykkesforsikring havde afvist at dække hende efter hun var blevet påkørt af en bil. Selskabet havde afvist hende under henvisning til, at der ikke var årsagssammenhæng mellem hændelsen og hendes gener. Herunder, at påkørslen ikke var egnet til at forårsage de anmeldte skader samt at hun havde degenerative forandringer som en del af genebilledet kunne henføres til.
 
Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag. Blandt andet idet at de almindelige forudsætninger for årsagssammenhængen syntes opfyldt. Endvidere, da de degenerative forandringer syntes irrelevante i relation til de anmeldte gener. Vi vurderede således, at kunden var berettiget til en erstatning på mindst 8% af forsikringssummen.
 
Efter en dialog med selskabet blev parterne enige om, at sagen måtte undergå en uvildig tredjeparts vurdering i form af en speciallægeerklæring. Herefter fulgte en længere forhandling omkring valg af speciallæge. Selskabet tilsluttede sig ultimativt vores forslag til speciallæge og speciallægeerklæringen blev udfærdiget.
 
Forsikringsselskabet anerkendte efterfølgende, at kunden var berettiget til erstatning samt at speciallægeerklæringen gav anledning til en méngrad på 10%.
Selskabet valgte herefter at udbetale en erstatning tilsvarende 10% af forsikringssummen på skadetidspunktet inklusiv forrentning. Kunden modtog herefter en erstatning på kr.115.000,00.

SIKRER KR.100.000 TIL KUNDE EFTER KRITISK SYGDOM

Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hans forsikringsselskab havde afvist hans krav for kritisk sygdom, under henvisning til, at han havde afgivet urigtige oplysninger ved indtegning. Selskabet var af den overbevisning, at kunden fejlagtigt havde svaret “nej” til tre helbredsrelaterede spørgsmål i helbredsskemaet, hvorefter de var berettigede til at gøre Forsikringsaftalelovens §4-6 gældende og frafalde erstatningen.
 
Vi indtrådte i sagen på vegne af kunden, og gjorde herunder blandt andet gældende, at selskabets anvendelse af Forsikringsaftalelovens bestemmelser om urigtige oplysninger, ikke kunne finde anvendelse i den pågældende sag, henset til sagens faktuelle grundlag, praksis og selskabets skadebehandling. Herefter, at kunden var berettiget til erstatningen for kritisk sygdom jf.aftalevilkårene.
 
Selskabet tilkendegav, at dele af Forsikringsaftalelovens bestemmelser om urigtige oplysninger ikke kunne finde anvendelse i den pågældende sag og at praksis støttede vores påstande. Selskabet valgte i forlængelse heraf, at realitetsbehandle skaden jf.aftalevilkårene, hvilket førte til, at kunden modtog den fulde erstatning på kr.100.000,00 inkl.forrentning.

INSUREHELP SIKRER KUNDE ERSTATNING EFTER ULYKKE

I sin fritid var kunden på genbrugsstationen for at smide diverse genstande ud. Under håndteringen af et stykke glas pådrog kunden sig en læsion i håndleddet. Kunden havde meldt skaden til sit forsikringsselskab, som anerkendte hændelsen som et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Selskabet ville dog ikke anerkende, at der var tale om en dækningsberettiget méngrad, hvorfor kunden ikke fik nogen erstatning.
 
Efter at have kæmpet mod forsikringen i knap 2 år, valgte kunden at tage kontakt til InsureHelp. Vi trådte efter en sagsvurdering, ind i sagen.
Under dialogen med forsikringsselskabet gjorde vi blandt andet gældende, at selskabets vurdering af følgerne efter skaden, i høj grad baserede sig på interne lægelige vurderinger, hvorved selskabet således ikke kun antages at være objektive i relation til vurderings udformning. I forlængelse heraf, at dele af journalmaterialet var decideret fejlfortolket.
 
Efter knap 8 måneder på sagen lykkedes det InsureHelp, at få selskabet til at medgive, at ulykken havde medført et dækningsberettiget mén. Kunden modtog herefter en erstatning for både mén, forrentning af erstatningssummen samt erstatning for transportudgifter.
KUNDE FÅR UDBETALT KR.255.000 FRA ULYKKESFORSIKRINGEN
Kunden tog kontakt til InsureHelp, da hendes forsikringsselskab havde afvist at dække hende efter hun var styrtet på cykel. Selskabet var af den overbevisning, at der ikke var årsagssammenhæng mellem hændelsen og kundens gener. Selskabet baserede denne afvisning på det forhold, at kunden ikke kunne påvise strakssymptomer samt at kunden havde degenerative forandringer som en del af genebilledet kunne henføres til.
 
Hos InsureHelp vurderede vi, at dele af selskabets grundlag for at påstå at strakssymptomerne ikke var påvist, baserede sig på deciderede fejlfortolkninger af journalmaterialet. Endvidere, at genebilledet var uforenligt med de degenerative forandringer som bestod forud for hændelsen, hvorfor selskabets anvendelse af forsikringsbetingelser i relation til den pågældende sag, var uretmæssig.
 
Vi overbeviste herefter selskabet om, at de henset til sagens omstændigheder måtte afholdes udgiften til en forsikringsmedicinsk vurdering. Hertil indvilligede selskabet. Den forsikringsmedicinske vurdering gik kundens vej, og bekræftede således vores indledende vurdering.
Selskabet nægtede herefter at følge den forsikringsmedicinske vurdering under henvisning til, at dets egen lægekonsulent fortsat var af den overbevisning, at der ikke var årsagssammenhæng mellem hændelse og gener, samt at de degenerative forandringer forklarede en stor del af genebilledet.
 
Vi gjorde herefter selskabet opmærksom på, at det i den pågældende sag ikke var muligt at bestride den forsikringsmedicinske vurderings konklusioner, dersom partnerne, kunden og selskabet respektivt, havde bundet sig til afgørelsen.
Selskabet valgte herefter at følge den forsikringsmedicinske vurdering og udbetale fuld erstatning inklusiv forrentning på kr.255.000,00.
Hvad er din forsikringssituation?

Er din forsikringssag blevet afvist?
Du betaler månedligt din forsikringspræmie. Men når uheldet indtræffer afviser forsikringen din forsikringsskade. Accepter ikke afvisning. Ofte kan denne være uberettiget.


Med en kompetent forsikringsrådgiver kan din sag vindes. Vi oplever ofte, at vores kunders frustration rent faktisk er berettiget, og at deres skade skal anerkendes som værende dækningsberettiget, eller at erstatningen skal løftes.
Læs mere omkring dine muligheder for en afvist forsikringssag.

Er du uenig med din afgørelse?

Er din sag ikke blevet afvist, men du har men har du ikke fået tilstrækkelig erstatning?
Læs om dine muligheder for at få en større erstatning.

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.