Svie og smerte erstatning

Svie og smerte erstatning beregnes ud fra en fast dags-sats på DKK 205 (2019). Satsen reguleres årligt, og er desuden skattefri. Du kvalificerer dig typisk til denne type af erstatning, hvis du har været syg, eller er i behandling som følge af en skadesituation, samt at en ansvarlig skadesforvolder er identificeret. I praksis er det skadesforvolders forsikringsselskab du retter henvendelse til ift. erstatningskravet.

Erstatningen beregnes fra det tidspunkt du er kommet til skade, og frem til du ikke længere er sygmeldt som en konsekvens af skadesituationen. Der er dog en øvre grænse for erstatningsperioden på ca.390 sygedage, dog svarende til et maxbeløb på DKK 78.500.(2019) Derudover skal du være opmærksom på, at erstatningsperioden ophører når eventuelt varigt mén er fastlagt. Dette gør sig gældende selvom du fortsat er sygemeldt.

Reglerne der ligger til grund for Svie og Smerte erstatningen, findes i erstatningsansvarslovens §3. Loven kan være en brugbar ressource i forsikringskade-øjemed, da den typisk udvider dækningsomfanget i skadessituationer der er opstået pba. af et dækningsberretiget forsikringsforhold. Er der en ansvarlig skadesforvolder, så har du ret til dækning igennem erstatningsansvarsloven.

Lad InsureHelp sikre dig erstatningen

Tvisterne ved svie og smerte erstatning deler sig typisk i to dele.

Første del handler om hvorvidt der overhovedet er tale om et dækningsberettiget forhold. Anden del, hvorvidt erstatningsperiodens ophør skal indtræffe straks ved genoptagelse af dit daglige virke, eller først senere, når du er i stand til at varetage dit arbejde i nogenlunde samme grad som før skaden. Dette har i sagens natur stor betydning for erstatningens størrelse.

Lad InsureHelp overtage din skadessag, så du opnår du en korrekt erstatning, og får frigivet ressourcer til udelukkende at fokusere på at blive rask.

Få hjælp til din skadessag

Lad InsureHelp overtage din skadessag, så du opnår du en korrekt erstatning, og får frigivet ressourcer til udelukkende at fokusere på at blive rask.