UDPLUK AF VUNDNE INDBOFORSIKRING SAGER

Det er ikke kun noget vi siger...

Komplet Hjælp

Korrekt erstatning

20 års erfaring

Slip for besværet

SAGEN KENDT FRA DR KONTANT

Kunden kontaktede InsureHelp da forsikringsselskabet havde tilbudt kunden en mindre erstatning, som slet ikke stod måls med kundens 6-cifrede krav. Sagen omhandlede grundlæggende set, hvorvidt der havde været tale om en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, navnlig, om det var dokumenteret at tyvene reelt havde brudt ind i kundens ejendom og stjålet smykkerne.
Kunden havde efter forsikringsselskabets afgørelse valgt at indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Herved fik kunden dog ikke medhold.
 
Kunden valgte dog ikke at acceptere afgørelsen men tog i stedet kontakt til InsureHelp.
Hos InsureHelp vurderede vi, at der var grundlag for en sag, ankenævnets afgørelse til trods. Vi vurderede således, at kunden havde dokumenteret at der var tale om en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed, blandt andet idet, at andet vanskeligt kunne udledes af sagens objektive tekniske beviser.
 
Efter at være indtrådt som kundens repræsentant i sagen, tog vi indledningsvis kontakt til forsikringsselskabet. Da uenigheden vedvarede herefter, valgte vi at anmode Ankenævnet for Forsikring om at genoptage sagen, nu med InsureHelp som kundens repræsentant.
Vi varetog sagen for kunden i Ankenævnet for Forsikring, hvorved vi over en periode på knap 1 år førte sagen for kunden. Ankenævnet valgte herefter at ændre dets oprindelige afgørelse, nu til fordel for kunden.
Herefter varetog vi forhandlingen med forsikringsselskabet om selve erstatningsopgørelsen, hvorefter forsikringsselskabet udbetalte en større erstatningssum til kunden.
 
Se episoden i DR Kontant, vedrørende sagen på dette link 

KUNDE SIKRET DÆKNING FOR KR.680.000,00 - HUS OG INDBO

Efter en brandskade havde husforsikringen anerkendt forsikringsbegivenheden, branden, men de afviste at dække forholdet udover en smule sodafrensning.
For så vidt angik indboforsikringen, da var det selskabets vurdering, at der alene kunne dækkes for kr.50.000,00, idet dette erstatningsbeløb dækkede over de effekter som kunden og selskabet havde aftalt forud for skadeservice oprydning efter branden.
 
Kunden rettede henvendelse til InsureHelp, da han hverken var tilfreds med erstatningen under indboforsikringen eller med dækningen for brandskaderne.
Efter en gennemgang af sagen vurderede vi hos InsureHelp, at der var grundlag for en sag under såvel husforsikring- som indboforsikring.
Under husforsikring for såvel genhusning, yderligere udbedringer af huset samt beskadiget stikledning.
Under indboforsikringen for værdier der var enten var opgjort forkert eller undtaget af taksator.
Kort tid efter vores indtræden i sagen fik vi rykket familien fra en husvogn i haven til indlogering på en kro med forplejning. Udgiften hertil blev afholdt af selskabet.
 
I den efterfølgende periode, hvor vi besigtigede skaderne på huset med selskabet samt forhandlede om opgørelsen, blev kunden ultimativt sikret knap kr.280.000,00 ekstra i dækning for brandskaderne på huset. Derudover dækkede selskabet skaden på stikledningen. Sammenholdt med genhusning på kroen beløb mererstatningen under husforsikringen sig nu til knap kr.450.000,00
 
Indboet var efter vores opfattelse opgjort forkert. Vi præsenterede derfor selskabet for en indsigelse, hvorunder vi redegjorde for, hvorfor selskabet havde opgjort det forkert efter såvel aftalegrundlag som praksis. Selskabet løftede relativt kort tid herefter erstatningen med kr.60.000,00. Vi vurderede fortsat at denne erstatning ikke var retmæssig, hvorfor forhandlingerne fortsatte.
Godt tre måneder senere løftede selskabet erstatningen igen, denne gang med kr.90.000,00.
Vi vurderede at der fortsat var en række uretmæssigheder i opgørelsen, hvilket ultimativt førte til, at erstatningen afslutningsvis blev løftet med yderligere kr.30.000,00.
 
Hele sagen tog godt 1 år fra branden fandt sted, til sagen blev afsluttet med en samlet erstatning på ca.kr.680.000,00.

AFVIST EFTER BRAND - NU SIKRET ERSTATNING

Kundens bekendtskab, som var tidligere logerende hos kunden, satte en dag ild til kundens lejligheden. Dele af kundens inventar gik bort i flammerne og der var derudover massiv sodskade.
Forsikringsselskabet afviste kundens krav under henvisning til, at kundens bekendtskab havde CPR-register adresse på matriklen. Selskabet var således af den overbevisning, at kundens bekendtskab ikke var logerende på skadetidspunktet, men at han derimod var en del af kundens personskreds. Derfor afviste forsikringsselskabet kundens krav om dækning.

Hos InsureHelp vurderede vi, at kunden havde grundlag for en sag. Blandt andet idet at man vanskeligt kunne påstå, at kundens bekendtskab var en del af kundens personkreds på skadetidspunktet, idet han på skadetidspunktet ikke længere havde lovligt ophold på adressen. Endvidere, da havde kundens bekendtskab på intet tidspunkt været forsikringstager under indboforsikringen. InsureHelp trådte herefter ind i sagen som kundens repræsentant og varetog dialogen med forsikringsselskabet.

Efter at være trådt ind i sagen, da forsøgte forsikringsselskabet i første omgang at skifte forklaring. Det var nu deres overbevisning, at brandstifteren var kundens bekendtskabs bror. Dette måtte vi bestride, da der intet belæg var for denne påstand. Det var i øvrigt et forhold der syntes irrelevant i relation til selskabets oprindelige afvisningsårsag. Forsikringsselskabet valgte herefter at tilbyde kunden en kulant erstatning på kr.10.000,00. Dette afviste vi. Ultimativt forliges den kulante erstatning til kr.30.000,00 for så vidt angik skaderne på det brændte inventar.
I de følgende måneder arbejder vi videre med sodskaderne samt kundens behov for genhusning og opmagasinering mv. Selskabet dækkede herefter opmagasinering og indflytning af kundens indbo.

Den resterende del af kundens krav endte ultimativt med at blive indbragt for Ankenævnet for Forsikring. Her fik vi medhold. Sodskaderne blev herefter således også dækket.
Efter en samlet sagsbehandlingstid på godt 11 måneder var sagen afgjort til kundens fordel.

Billigere

Vi er billigere end advokater og byggesagkyndige. Vi kender branchen indefra og har kompetencerne til, at sikre dig den retmæssige erstatning.

Komplet Hjælp

Vores kompetencer breder sig over både det juridiske, det byggetekniske samt det forsikringstekniske. Vi er derfor i stand til at hjælpe dig med alle facetter af din skadessag.

20 Års Erfaring

Vi kender forsikringsselskaberne indefra, igennem et samlet virke over 20 år. Vores viden om de forhold, der gør sig gældende i en forsikringsskade situation er derfor kompetent.

Korrekt Erstatning

Det er ikke altid, at forskringstager og forsikringsselskab er enige om de erstatningsmæssige forhold efter en forsikringsskade. Vi hjælper dig til din retmæssige erstatning.

Egen Rådgiver

Hos InsureHelp får du en fast rådgiver tilknyttet. Rådgiveren er på din side og repræsenterer til enhver tid dine interesser overfor forsikringsselskabet.

Slip for Besværet

Langvarige diskussioner med forsikringsselskabet kan i sagens natur være opslidende. Vi varetager din forsikringssag for dig, så du kan bruge din tid på familie og arbejde.

INSUREHELP SIKRER FULD DÆKNING TIL KUNDE EFTER INDBRUD

Kunden havde haft et indbrud hvorunder en del genstande var blevet stjålet. Kunden henvendte sig til os, da hans forsikringsselskab havde afvist at dække skaden under henvisning til, at kunden havde afgivet urigtige oplysninger ved indtegning. Herefter var det selskabets overbevisning, at de ikke skulle erstatte så meget som en krone.
 
Efter en gennemgang af sagen var det vores klare opfattelse, at selskabets afvisningsårsag var uregelmæssig. Vi tilbød herefter kunden at træde ind i sagen, og herunder varetage hans krav overfor forsikringsselskabet.
 
Under dialogen med forsikringsselskabet gjorde vi gældende, at selskabets afvisningsårsag ikke kunne finde anvendelse i den pågældende sag, dersom de oplysninger selskabet lagde til grund for afvisningen lå for langt tilbage i tid til, at selskabet reelt kunne gøre dem gældende. Endvidere, at disse oplysninger mestendels ikke kunne anvendes overfor vores kunde i relation til afvisningsårsagen, dersom oplysningerne tilhørte et andet medlem af husstanden.
 
Selskabet valgte kort efter vores indtræden i sagen, at anerkende deres fejl. Herefter fulgte en længere periode hvorunder selskabet løbende hævede erstatningssummen. Til slut var hele kundens krav på knap kr.76.000,00 sikret.

Hvad er din forsikringssituation?

Er din forsikringssag blevet afvist?
Du betaler månedligt din forsikringspræmie. Men når uheldet indtræffer afviser forsikringen din forsikringsskade. Accepter ikke afvisning. Ofte kan denne være uberettiget.


Med en kompetent forsikringsrådgiver kan din sag vindes. Vi oplever ofte, at vores kunders frustration rent faktisk er berettiget, og at deres skade skal anerkendes som værende dækningsberettiget, eller at erstatningen skal løftes.
Læs mere omkring dine muligheder for en afvist forsikringssag.

Er du uenig med din afgørelse?

Er din sag ikke blevet afvist, men du har men har du ikke fået tilstrækkelig erstatning?
Læs om dine muligheder for at få en større erstatning.

Få hjælp til din forsikringssag

Lad InsureHelp hjælpe dig til en korrekt erstatning, så undgår du at spilde dine kræfter på en langvarig forsikringsskadesag.
Kontakt os for en gratis sagsvurdering.